Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Giảm giá AquariumLine từ 3% đến 15%!

Bắt đầu từ hôm nay bạn có thể tận dụng các khoản chiết khấu đáng kể đối với các sản phẩm trong danh sách các aicar.info - trang web Ý quan trọng nhất của Bể cá và các sản phẩm được bán trực tuyến - từ 3% lên đến 15% trong một số trường hợp !!!Để tận dụng lợi thế của những giảm giá bạn phải đăng ký trên trang web aicar.infom với cùng một dữ liệu mà bạn đang theo học all'AICAR: một khi đã gửi một email để đăng ký staff@aicar.info bạn phải yêu cầu được kích hoạt để aconto (nhập qua đường bưu điện thông tin chi tiết của bạn và thành viên số / thẻ all'AICAR); vào thời điểm này chờ email xác nhận và sau đó bạn sẽ thấy các tab của từng sản phẩm để bán giá "đầy đủ" và "chiết khấu" giá cho các thành viên AICAR: giảm giá sau đó sẽ tự động tính toán bởi hệ thống bán hàng của trang web.

Chú ý: giảm giá sẽ có hiệu lực do đó, không phải luôn luôn đúng cho một trật tự mà còn cho tiếp theo !!!

Tất nhiên có thể có một số vấn đề "kỹ thuật" do nhập dữ liệu bằng AL vì vậy nếu bạn cần sử dụng chủ đề này:

AquariumLine.com cảm ơn bạn đã hợp tác của bạn.

Nếu bạn chưa đăng ký all'AICAR, làm ngay bây giờ: tìm thấy tất cả các chi tiết trong menu bên trái.


Chủ tịch